Serwis

Masz problem z deskorolką elektryczną Fiat 500?

Skorzystaj z naszej gwarancji naprawy door-to-door. Gwarancja naprawy door-to-door oznacza dla Ciebie:

* Gwarancja naprawy door-to-door obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, dotyczy reklamacji złożonych za pośrednictwem infolinii.

* Gwarancja naprawy door-to-door dotyczy produktów marki Fiat 500.

Na wszelkie pytania, wątpliwości chętnie odpowiemy od poniedziałku do piątku 8.00 - 17.00 pod numerem infolinii

Warunki gwarancji

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność:
  • za wady fizyczne przedmiotu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.
  • na części oraz akcesoria podlegające zużyciu, takie jak: baterie , ładowarki, kable, obudowy, kółka napędowe , piloty w okresie 6 miesięcy od daty sprzedaży.

  Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez zakła­dy serwisowe w terminach nie dłuższych niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego . W wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części od producenta.

 2. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Serwisowi przez Nabywcę: wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z ważnym dowodem zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT).
  Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.
 3. Reklamacje gwarancyjne będą załatwiane po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na poniżej wskazany nr infolinii.
 4. Po zgłoszeniu telefonicznym reklamowany towar zostanie odebrany przez firmę kurierską na koszt Gwaranta. Reklamowany sprzęt ( kompletny) powinien być zapakowany najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim do zabezpieczenia reklamowanego towaru przed uszkodzeniami. Za uszkodzenie w transporcie nieprawidłowo zapakowanego reklamowanego towaru odpowiada Nabywca reklamowanego towaru.
 5. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy ( wolny od wad) lub zwrot gotówki tylko w przypadku gdy:
  • w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia
  • serwis stwierdził brak możliwości naprawy sprzętu lub trzykrotnej naprawy tego samego istotnego elementu.
  • Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny wraz ze wszystkimi akcesoriami zakupionymi w komplecie. Informacji co do wymiany sprzętu udziela serwis .
 6. W przypadku wymiany sprzętu, okres gwarancji dla sprzętu liczy się od daty jego wymiany.
 7. Gwarancją nie są objęte:
  1. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zanie­chaniem działania przez Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, zalanie wodą, pożar, powódź, przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu, korozja, pył, woda, etc.),
  2. uszkodzenia wynikłe wskutek:
   • samodzielnych napraw ;
   • zalania wodą . Sprzęt nie powinien być używany w warunkach zwiększonej wilgotności , w czasie deszczu ( unikaj kałuż) , w błocie, śniegu oraz na lodzie ;
    Wodoodporność IP 54 oznacza, że produkt nie jest odporny na zanurzenie w wodzie ;
   • przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie; 
   • okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaś­ciwej lub niezgodnej z instrukcją: instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich ;
  3. uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi ;
  4. celowe uszkodzenia sprzętu ; 
  5. czynności konserwacyjnych , wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, baterie, etc.) ;
  6. czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, etc ;
  7. części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, zużycie kół, baterie itp.;
 8. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku niekomercyjnego. W przypadku innego użytkowania traci gwaran­cję. Gwarancji nie podlegają produkty eksploatowane do celów zarobkowych.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iż produkt był używany do celów komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych, gwarancja będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty robocizny, a czas trwania gwarancji produktu ( z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania gwarancji na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupują­cego wynikających z rękojmi.
 11. W przypadku stwierdzenia usterki , klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe prosimy o kontakt telefoniczny z Serwisem ARCONET pod podanym w niniejszej karcie numerem telefonu Infolinii, w celu ustalenia sposobu dostarczenia reklamacji do serwisu. Wysyłka możliwa jest wyłącznie po otrzymaniu od konsultanta infolinii numeru RMA. Przesyłki za pobraniem nie będą odebrane.
 12. Jeżeli wysyłka produktu z Serwisu do Nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, Nabywca powinien sprawdzić stan sprzętu przy odbiorze w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody, stanowiący podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. Jeżeli zgłaszający odmówi odbioru naprawionego sprzętu ( z wyłączeniem przesyłek uszkodzonych w transporcie), przesyłka zostanie zwrócona do Serwisu, a koszty ponownej wysyłki poniesie Nabywca.
 13. Nabywca poniesie koszty ekspertyzy oraz transportu produktu do Serwisu i z powrotem w przypadku jeżeli:
  • przesłany do serwisu w ramach reklamacji produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany
  • Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 6 warunków gwarancji.
 14. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na :sprawdzeniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji są czynnościami odpłatnymi.
 15. Za uszkodzenie nie objęte gwarancją lub przesłanie do serwisu sprawnego urządzenia zostanie pobrana opłata w wysokości kosztów dwóch przesyłek oraz kosztów ekspertyzy w wysokości 5o zł netto.

Pobierz warunki gwarancji 

Cennik serwisu

Opis Koszt robocizny w PLN Koszt części w PLN
1. Diagnostyka 20 0
2. Naprawy bez wymiany części 30 0
3. Płyta główna 45 149
4. Kontroler-żyroskop 30 79
5. Silnik elektryczny z kołem 6.5 60 229
6. Akumulator 30 149
7. Rama 95 99
8. Obudowa 70 99
9. Złącze ładowarki 12 16
10. LED podświetlenie 12 15
11. Przegląd okresowy 60 9

* do każdej naprawy należy doliczyć koszt transportu w obie strony - 30 PLNPobierz cennik serwisu